Remont dachu a ulga termoizolacyjna

Planujesz remont dachu? Obejrzyj.

Działania podejmowanie w ramach termomodernizacji pozwalają zwiększyć standard budynku, co znacząco przekłada się na komfort domowników. Osoby, które zdecydują się na termomodernizację, mogą skorzystać ze specjalnej ulgi. Przekonaj się jakie warunki należy spełnić, aby móc odliczyć wydatki związane z termomodernizacją od podatku dochodowego.

Ulga termoizolacyjna - kto może skorzystać?

Ulga termoizolacyjna została wprowadzona w 2019 r. i dotyczy podatników, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Ponadto budynki te muszą być wykorzystywane do celów mieszkalnych. Ulga przysługuje wskazanym osobom wtedy, gdy ponieśli wydatki związane z termomodernizacją. Są to przede wszystkim wydatki związane z zakupem materiałów budowlanych, a także urządzeń oraz usług związanych z czynnościami wykonywanymi w ramach termomodernizacji.

Co ważne, aby otrzymać ulgę, całe przedsięwzięcie musi być zakończone w okresie 3 lat, liczonych od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek związany z termomodernizacją. Ponadto z ulgi nie można skorzystać, jeśli budynek jest w trakcie budowy.

Co można odliczyć w ramach ulgi termoizolacyjnej?

Odliczenie dotyczy przedsięwzięć termomodernizacyjnych, do których zalicza się:

  • Całkowitą lub częściową zmianę źródeł energii na źródła odnawialne.
  • Ulepszenie, którego następstwem jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną w ramach ogrzewania wody użytkowej lub ogrzewania do budynków mieszkalnych.
  • Ulepszenie, które przekłada się na zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych, a także zasilających je lokalnych źródłach ciepła.
  • Wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, które zmniejsza koszty pozyskania ciepła do budynków.
  • Zakup materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z termomodernizacją. Pełny wykaz dóbr, które podlegają odliczeniu, znajduje się w Rozporządzeniu ministra inwestycji i rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2489).

Pamiętaj, że rozliczyć można tylko faktycznie poniesione wydatki. Ponadto towary podlegające odliczeniu muszą zostać zakupione od czynnych podatników VAT. Wynika to z faktu, że podstawą do odliczenia jest faktura VAT.

Jaką kwotę można odliczyć?

Bez względu na ilość zrealizowanych przedsięwzięć związanych z termomodernizacją kwota odliczenia może wynosić maksymalnie 53 000 zł. Ilość posiadanych nieruchomości również nie ma w tym przypadku znaczenia. Podwójny limit górny (106 000 zł) obowiązuje jedynie małżonków, których nieruchomości objęte są współwłasnością łączną.

Wysokość poniesionych wydatków musi być udokumentowana fakturami VAT. Jeżeli wydatki były objęte podatkiem od towarów i usług, pod uwagę w kontekście odliczenia brana jest pełna kwota wraz z podatkiem. Ulga termoizolacyjna nie przysługuje w przypadku wydatków, które zostały:

  • Sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
  • Zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.
  • Zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o ryczałcie lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Należy pamiętać, że podatnik, który skorzystał z ulgi termomodernizacyjnej, jest zobowiązany do naliczenia odpowiedniej kwoty poprzednio odliczonej od dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał zwrot środków.