Czy warto spisywać umowę z wykonawcą?

Zobacz też podstawowe kroki które przydadzą się przy budowie domu.

Ekipy remontowe nie zawsze wywiązują się ze swoich zobowiązań w ustalonym terminie. Nierzadko problemem jest również jakość prac wykonawczych. Można się jednak przed tym uchronić. W dzisiejszym artykule odpowiadamy na pytanie, czy warto spisywać umowę z wykonawcą.

Dlaczego warto spisać umowę z wykonawcą budowlanym?

Zawarcie ustnych ustaleń w zakresie wykonania prac remontowo-budowlanych to częsta praktyka, szczególnie w budownictwie jednorodzinnym i mieszkaniowym. Warto pamiętać, że w sytuacji niedochowania postanowień ze strony ekipy wykonawczej, nie mamy skutecznego narzędzia do wyegzekwowania terminowej i prawidłowej realizacji zlecenia. Właśnie dlatego warto spisać umowę z wykonawcą budowlanym przed przystąpieniem do prac i zapłatą zaliczki lub zadatku na poczet zakupu potrzebnych narzędzi oraz materiałów.

Jakie elementy powinna zawierać umowa budowlana?

Pisemne określenie zakresu zlecenia i potwierdzenie go zarówno przez klienta, jak i firmę wykonawczą, zabezpiecza obie strony w przypadku niewywiązania się z postanowień umownych. Jakie elementy powinna zawierać umowa budowlana?

  • Datę, miejsce zawarcia oraz dane teleadresowe obu stron wraz z ich imionami, nazwiskami i nazwami prowadzonych działalności (adres siedziby, numer REGON i NIP, reprezentanci).
  • W przypadku współpracy ze spółkami prawa handlowego należy pamiętać o weryfikacji osób uprawnionych do reprezentacji i zawarciu numeru wpisu do KRS i sądu rejestrowego.
  • Dokładnie określony zakres powierzonych stronie wykonawczej prac i parametry jakościowe oraz ilościowe, które faktycznie definiują oczekiwania zleceniodawcy.
  • Termin rozpoczęcia oraz zakończenia realizacji zlecenia wraz z ewentualnym opisem poszczególnych etapów, jak również konsekwencje opóźnień w przebiegu robót.
  • Niezbędne będzie również zawarcie szczegółowych informacji na temat możliwości wypowiedzenia umowy przez każdą ze stron na piśmie pod rygorem nieważności.
  • Informacje o wynagrodzeniu i formie jego przekazania, a także możliwych zaliczkach i zadatkach na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia budowy lub remontu.
  • Określenie roli i udziału ewentualnych osób trzecich, np. fakt zatrudnienia inspektora nadzoru inwestorskiego albo zasady współpracy z innymi wykonawcami.

Prawidłowo sporządzona umowa z wykonawcą budowlanym może również zawierać szczegółowe informacje na temat określonych z góry dostawców materiałów (np. współpracę z dystrybutorem systemów dachowych Blachodach).

Umowa z wykonawcą – skuteczne zabezpieczenie Twojej budowy!

Niezależnie czy planujesz wykończenie mieszkania w stanie deweloperskim, budowę domu jednorodzinnego czy remont kuchni i łazienki, ważne jest prawne zabezpieczenie realizacji robót. Umowa z wykonawcą budowlanym stanowi skuteczną ochroną dla Twojej budowy. Określa zakres prac i wymagania jakościowe, co do ich efektów, jak również termin ich zakończenia, warunki wypowiedzenia czy konsekwencje opóźnień. Decydując się na remont, warto również zadbać o współpracę ze sprawdzonym dostawcą materiałów budowlanych, takim jak firma Blachodach.