Regulamin konkursu
"BĄDŹ AKTYWNY"

1. Organizatorem Konkursu „BĄDŹ AKTYWNY” jest Firma Handlowo Usługowo-Produkcyjną „Blachodach” Janusz i Bartosz Bochnak spółka jawna z siedzibą w Tarnowie, ul. Św. Trójcy zwana w dalszej części regulaminu Organizatorem Konkursu.

2. Celem konkursu jest uaktywnienie pracowników odbiorcy towarów dostarczanych przez Organizatora Konkursu w transakcjach handlowych, oraz zwiększenie w roku 2015 w stosunku do roku 2014 sprzedaży towarów dostarczanych dla poszczególnego odbiorców towarów produkowanych i dostarczanych przez Organizatora Konkursu.

3. Uczestnikiem Konkursu, może być osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej zwana w dalszej części regulaminu Uczestnikiem, promująca wyroby Organizatora Konkursu, jego wizerunek oraz wszelkie działania związane ze zwiększeniem sprzedaży towarów dostarczanych przez Organizatora Konkursu.

4. W celu przystąpienia do konkursu Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia (ankiety) o dobrowolnym przystąpieniu do konkursu ( załącznik nr 1/Nr uczestnika) wraz z podaniem danych firmy oraz swoich danych osobowych wraz ze wskazaniem Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania Uczestnika konkursu w celu umożliwienia złożenia informacji o ewentualnej wygranej.

5. W przypadku gdy Uczestnik konkursu przystąpi do niego i zaakceptuje jego warunki oraz gdy zatrudniający go pracodawca w okresie od dnia podpisania oświadczenia o przystąpieniu do konkursu do dnia 31.12.2015 r. dokona zakupu zakupu towarów o wartości netto przedstawionej w tabeli nr 1, (załącznik indywidualny dla każdego uczestnika konkursu), to Organizator Konkursu zobowiązany będzie do wypłacenia Uczestnikowi Konkursu nagrody pieniężnej w wysokości wynikającej z tabeli znajdującej się na oświadczeniu przystąpienia do konkursu.

6. Wysokość nagrody pieniężnej wyliczana będzie jako określony procent, wartości dokonanego zakupu pracodawcy Uczestnika Konkursu przemnożony przez wartość netto dokonanego zakupu.

7. Warunkiem wygrania nagrody jest spełnienie kryteriów określonych w oświadczeniu przystąpienie do konkursu ( Tabela nr 1)

8. Do wielkości zakupów objętych niniejszym regulaminem nie wlicza się wartości wyrobów i towarów zwróconych przez pracodawcę Uczestnika Konkursu Organizatorowi Konkursu.

9. Organizator po dokonaniu rozliczenia, jako nagrodę pieniężną przekaże Uczestnikowikartę premiową, która będzie zasilona środkami pieniężnymi w wysokości uzyskanej nagrody.

10. Organizator Konkursu dokona jego rozliczenia w terminie do dnia 29.02.2016.

11.Pisemnego zgłoszenia do udziału w konkursie dokonać można w siedzibie Organizatora Konkursu w Tarnowie przy ul. Św. Trójcy 3 lub u przedstawiciela Organizatora Konkursu lub poprzez wysłanie zgłoszenia listownie, listem poleconym na adres siedziby Organizatora Konkursu.

12.Data złożenia oświadczenia w siedzibie Organizatora Konkursu lub data stempla pocztowego jest dniem przystąpienia do Konkursu.

13.Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora Konkursu.

14.Uczestnik Konkursu oświadcza, że znane są mu przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i akceptując niniejszy regulamin przyjmuje do wiadomości , że wygrana nagroda będzie jego przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

STREFA KLIENTA